Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
143.55 KB
2008-05-08 15:27:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
334
3444
Rövid leírás | Teljes leírás (10.06 KB)

Gelse - Ki kicsoda Zala megyében 2005 190-192old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Gelse


Gelse, a jellegzetes szalagtel-kes, 1210 lelkes, úgynevezett úti falu, Nagykanizsától 17 ki-lométernyire északra fekszik. A Közlekedési helyzete viszonylag kedvező, vasúti ösz-szekötetése van Nagykanizsa-Zalaegerszeg, Szombathely-Pécs irányába. Köz-úton is jól megközelíthető. 6,7 kilométer hosszú belterületi útjai végig aszfaltburkolatnak. 100 szá-zalékosan kiépített a villany-, az ivóvíz-, a csatorná-éi földgázhálózata. 380 családnak telefonja is van. Az elmúlt években megtörtént a faluközpont újjá-építése. Virágszigetet, autóbuszvárót, parkolót ala-kítottak ki. A településen hét kilométer hosszú zárt-kerti mezőgazdasági feltáró aszfaltos út épült, s megvalósult a Petőfi Sándor utca aszfaltozása és belvízelvezetése.
Kiépült a csillagpontos kábeltelevízió-hálózat is. A falu-Tv csatornán minden hónap utolsó hétfőjén élő adásban közvetítik a település életével kapcso-latos eseményeket. Az intézményvezetőkkel, a ci-vil szervezetek vezetőivel, képviselőkkel készül a műsor, miközben a helyiek reagálásait is várják te-lefonon.
A zalai viszonyok közt népes településen 14 kisebb-nagyobb vállalkozás működik. Többsé-gük kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytat.
A Március 15. Gazdálkodók Szövetkezete, amely mezőgazdasági növénytermesztéssel, állattenyész-téssel, mezőgazdasági szaktanácsadással és keres-kedelmi tevékenységgel foglalkozik, 1993-ban át-alakult, vezetője Harangozó Zoltán igazgatósági elnök.
A településen szép számmal működnek kereske-delmi egységek, így a Közép-Zalai Áfész élelmi-szer- és vegyesboltja, az ABC Áruház (Kossuth La-jos u. 79.) és egy élelmiszerbolt (Kossuth L. u. 159).
További üzletek: Mini-Market Élelmiszerbolt (Kossuth L. u. 97., vezetője: Kalamár Istvánná), Mód és Társai Bt. élelmiszerboltja (Kossuth L. u. 10., vezetője: Mód László), ÁMOR Eszpresszó (Kossuth L. u. 141. 1998., tulajdonosa Fritz Lász-ló, bérlője Nincsevics Lstván Gelse, Rákóczi F. u. 4.) Korona Söröző (Arany J. u. tulajdonos, vezető: Kovács Ferenc Gelse, Kossuth L. u. 131.). Eszp-resszó (Kossuth L. u. 77., vezetője: Bíró Zoltán), Gazdabolt (Kossuth L. u. 55., vezetője: Hajmás Antal).
Van takarékszövetkezet (Kossuth u. 35., vezetője: Hajdú Lászlóné),posta (Kossuth L. u. 105.). Abe-tegek orvosságaikhoz az Őrangyal Gyógyszertár-ban juthatnak hozzá (Kossuth u. 30., vezetője: Ta-kács Lászlóné).
Az ingázók Nagykanizsára a Tungsram Rt.-hez, a Kögázhoz, a Kanizsa Trend Kft. -hez, a Bonbonetti-hez, a kórházba, valamint a zalaegerszegi Flextronicshoz járnak dolgozni. A munkanélküliség aránya 8-10 százalék. A településen az elmúlt 4 évben évente 4-5 fő közmunkást foglal-koztatott az önkormányzat. A településen 15 tantermes, modern torna-csarnokkal rendelkező, kör-zeti feladatokat is ellátó álta-lános iskola működik (igaz-gató: Horváth Dezső). Az intézmény Weöres Sándor nevét viseli. Az elmúlt évek-ben megtörtént felújítása, bővítése, informatikai és
190nyelvi labor kialakítása. A régi tantermeket is fel-újították, illetve a régi iskola egy részét elbontot-ták. A megmaradt régi iskolarészben Will Hubert Afrika-kutató kiállítását tervezik.
Az óvoda épületét is felújították. Kicserélték a nyí-lászárókat, a tetőt, új külső-belső festést kapott. Az intézmény neve Szivárvány Óvoda lett (vezető: Mihaliczné Rádi Klára). Felújították és bővítették a sportöltözőt is. A művelődési házban színházterem van, a tanulást és művelődést pedig a több mint 15 ezer kötetes Petőfi Sándor Emlékkönyvtár segíti. Az egészségügyi szolgáltatások teljességét a házi-orvos {dr. Józan Attila), a fogor-vos (dr. Vass Tamás), továbbá az anya- és gyermekvédelmi szolgá-lat (védőnő: Kerek Györgyi), vala-mint a gyógyszertár biztosítja. A településen működik Teleház is, amely már a 21. század számí-tógépes-internetes világára tár ab-lakot.
D Gelsén élénk civil élet folyik, egyesületek, alapítványok tömörítik a tenni akaró helybélie-ket. Nagy hagyományokra tekint-het vissza a sportkör (elnök: Gregor Zoltán) és nagy jövő elé néz a Bűnmegelőzési Egyesület (el-nök: Zsilavecz Péter), miután a
gelseiek fontosnak tartják a stabil vagyon- és köz-biztonságot. A falu gyarapításáért, szépítéséért a Gelse Községért Alapítvány fáradozik (elnök: Varga Zoltán, számlaszám: 1174-01520031866). E ciklus-ban alakult meg a Őszikék Pá-vakör (vezető: Vígh Györgyné, művészeti vezető: Zsilaveczné Kövesi Bernadett). A római katolikus egyházköz-ség hitéletét Kiss Zsolt plébá-nos és Varga Ferenc elnök szervezi.
E A fő idegenforgal-mi vonzerő a rendezett, tiszta, virágos falu és a festői környe-zet. Látványosságot jelenthet a 224 éve, későbarokk stílus-ban épült műemlék-templom, amelynek oltárképét Dorf meister István festette. Soka-kat vonz a július 2-án vagy azt követő vasárnap megtartott búcsú, a szeptember első va-sárnapján rendezett lovasnap, valamint az október első va-sárnapján megrendezett szüreti mulatság. Mindezt kiegészítendő fontosnak ítélik a termálprogram megvalósítását, valamint a tanuszoda építését. F A területfejlesztési törekvéseik a faluköz-pont átépítésével, illetve az óvoda, az iskola, a sportöltöző és a plébánia felújításával részben megvalósultak.
Pályázati sikereik között tartják számon az iskola-felújításra és -bővítésre az Információ technológia
191az általános iskolában című PHARE program 250 ezer eurós támogatását, amely IKT eszközök be-szerzését is tartalmazta.
E körbe sorolható még a Beruházás a 21. századi iskolába című pályázat keretében a GYISM és OM 500 millió forintos kedvezményes kamatozású hi-tel támogatás a tanuszoda építéséhez, valamint a 1,5 millió forintos GM és 1,2 mil-lió forintos Wienerberger-Jövőár támogatás az óvoda felújításához. További sikeres pályázatok révén fordíthattak 5,5 millió forintos GYISM támogatást a sportöltöző felújítására, 3,6 millió forintos GYISM támogatást a turistaház felújításához, amelyet kiegészített a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 5,7 millió fo-rintos támogatása. IHM pályázat keretében valósult meg a polgármesteri hivatalban a közháló program, valamint 5 szá-mítógép beszerzése programokkal, valamint további 4 számítógép munkába állítása. Megtörtént a körjegyzőség épületének részbeni fel-újítása, amelyet folytatni kívánnak. 82 milliós SAPARD támogatással készültek el a zártkerti utak. A Petőfi utca felújításához és belvíz-elvezetéséhez pedig a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól érkezett támogatás, hasonló-an a 14,5 millió forintos hulladékszállító autó be-szerzéséhez.
A település folyamatosan részese a Virágos Magyar-országért Mozgalom versengésnek, melynek során minden évben díjakat is magukénak tudhatnak.
A Nagykanizsai Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozva a Dél-Zalai Turisztikai Tájpark című osztrák-magyar Phare CBC program keretében si-keresen pályáztak a gelsei szabadidőközpont létre-hozásához szükséges park bútorok, információs és útjelző táblák beszerzésére, valamint a tervezési költségekre.
Az önkormányzat további tervei között szerepel a Jókai és az Ady utcák meghosszabbításával új la-kóövezet kialakítása. Már meg-kezdődött egy lakópark kiépíté-se. Tervezik egy szabadidőköz-pont és egy lovas centrum létre-hozását. Pályázatot nyújtottak be a környező településekkel közö-sen a korszerű térségi szennyvíz-projektre. Az egységes telepü-léskép kialakítása érdekében ter-vezik a község központi arcula-tának továbbépítését a Művelő-dési Ház és a Posta közti szaka-szon.
Folyamatosan javítani kívánják a lakosság életkö-rülményeit, ugyanakkor vonzó lehetőségeket kí-vánnak teremteni a beruházóknak és a betelepülni szándékozóknak.
G A falu a németországi Wang-Unterreit községgel kötött testvértelepülési szerződést. Hatá-rainkon belül a Principális-menti Önkormányzatok Társulásához, a Közép-zalai Kistérségi Társulás-hoz, valamint az EURO 2000 Alapítványhoz csatla-kozott.
H Gelse polgármestere Rácz József (SZDSZ). A képviselő-testület tagjai: Gregor Mi-hályné, Gregor Zoltán, Kenes-sey Rudolfné, Kovácsné Pál Te-réz, dr. Nagy Attila, Szegedi Fe-renc és Vígh Györgyné. A körjegyző Pölöskey Györgyné. Szakigazgatási munkatársak: Ba-lázsné Sabján Andrea - pénzügy, Hajmás Istvánné - igazgatás, Hor-váth Sándorné - pénzügy, Kálóczi Irma - igazgatás, Kálóczi Lajosné - adóügy, Kovácsné Zsoldos Ildi-kó - pénzügy, Kozári József -építésügy, Méhesné Simon Erzsé-bet- pénzügy.
Településfejlesztő: Mód Anna-mária.
192